Historia

RYS HISTORYCZNY

W 1949 roku profesor Jan Kożuchowski zorganizował zespół złożony z inżynierów i studentów dyplomantów, który zaangażował się czynnie w odbudowę zniszczonej energetyki krajowej, ale przede wszystkim dolnośląskiej.
Ta inicjatywa profesora uważana jest za początek działalności Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.

W roku 1951 na Politechnice Wrocławskiej, utworzony został Zakład Elektroenergetyki.Na przełomie lat 1953/54 Zakład otrzymał eksploatowany do dzisiaj budynek przy ul. Wystawowej 1.

W roku 1962 Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej przemianowany został na Instytut Automatyki Systemów Energetycznych.

Na przełomie lat 1971/1972 nastąpiła reorganizacja Instytutu. Nowy statut stanowił, że głównym zadaniem IASE jest zapewnienie kompleksowego rozwoju i postępu w zakresie szeroko rozumianej automatyzacji energetyki. Rozwój ten dotyczyć miał zarówno procesów technologicznych jak i dziedziny zarządzania.

W 1973 roku powstaje w Instytucie Ośrodek Badań Automatyki Systemowej (OBAS). Jego wyposażenie stanowiły komputery ODRA 1305 i ODRA 1325 oraz urządzenia peryferyjne i telemechaniki.

W 1975 roku Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o wraz ze swoim Zakładem Doświadczalnym oraz nowo powołanym Zakładem Produkcyjnym Automatyki Energetycznej (ZPUA), zostały podporządkowane Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej (CNPAE). Od roku 1988 wszystkie jednostki podporządkowane Centrum rozpoczęły działalność samodzielnie.

Od stycznia 1992 roku podjęto działania zmierzające do przystosowania Instytutu do nowych warunków gospodarki rynkowej. Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu. Podjęto decyzję
o rozwoju kompleksowego systemu automatyki bloków energetycznych – MASTER, obejmującego tak część hardware’ową jak i software’ową. Kontynuowano także prace badawczo wdrożeniowe nad systemem ARCM w KSE. Zintensyfikowano i ukierunkowano działalność naukową. Poszerzono zakres działań Instytutu o zagadnienia organizacji rynku energii oraz mechanizmów rynkowych.

W 1999 odbył się jubileusz 50-lecia IASE, Jednym z ważnych punktów obchodów była międzynarodowa konferencja nt. „Problemy obrony i odbudowy systemu energetycznego w warunkach rynków energii elektrycznej”.

W 1997 roku Instytut jako pierwsza jednostka badawczo-rozwojowa w kraju, wprowadził System Zapewnienia Jakości ISO 9001 w pełnym zakresie działalności.

4 kwietnia 2011 r. odbyła się w siedzibie Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych podniosła uroczystość Inauguracji Roku Profesora Jana Kożuchowskiego twórcy i długoletniego dyrektora Instytutu. Uchwały o ustanowienie roku 2011 Rokiem Profesora Jana Kożuchowskiego podjęły Zarządy Główne Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w listopadzie 2010 roku z racji setnej rocznicy urodzin Profesora, która przypada w roku 2011. W holu Instytutu została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica
z popiersiem Profesora ufundowana przez Zarząd i Pracowników IASE.