PROJEKTY:

Celem nadrzędnym realizacji przedsięwzięć jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla
innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Działania programu polegają na wdrożeniu koncepcji doskonałości
zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego. Realizowany projekt zakłada wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Celem głównym projektu jest stworzenie i rozwój kwalifikacji w dziedzinie elektryki, w szczególności w zakresie miernictwa, diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby innowacyjnej gospodarki. Projekt zakłada utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU).


 

Projekt dotyczy istotnego problemu ograniczenia emisji CO2 przez opracowanie nowych technologii termicznego przetwarzania odpadów organicznych, w tym wykorzystania techniki plazmowej. Technologie mają być bezpieczne dla środowiska, z jednoczesnym ograniczaniem emisji CO2 do atmosfery. Nowe podejście ma na celu uzyskanie produkcji energii o tzw. ujemnej emisji CO2 poprzez zastosowanie innowacyjnego i zautomatyzowanego cyklu energetycznego w celu przetwarzania osadów ściekowych. IASE sp. z o.o. odpowiadać będzie za wykonanie instalacji AKPiA dla urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej i jej pełną automatyzację w oparciu o autorski system DCS MASTER. Ponadto specjaliści Spółki włączą się w projektowanie elementów prototypowej instalacji, w szczególności bloku wykorzystującego plazmę niskotemperaturową w procesie waloryzacji produktów z przetwarzania osadu ściekowego.

 

PL

EN

Oferta technologiczna


 

 

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego, ultradźwiękowego systemu NDT (ang. non-destructive testing) do diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne, takie jak: popioły i żużle, klasyfikowane węgle, pył węglowy, urobek w kopalniach rud metali, piasek, jak i absorbery/katalizatory mineralne (np. kamień wapienny). W wyniku prac ma powstać zautomatyzowany system diagnostyczny, sprzężony z mobilnym robotem, umożliwiający bezinwazyjne badania obiektów z zewnątrz (rurociągi, cyklony i pompy), wykorzystujący ultradźwiękową technikę badania materiałów, która jest bezpieczna zarówno dla personelu jak i aparatury AKPiA.

ENERGYREGION

Lata: 2012-2014

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach (Effective development of dispersed renewable energy in combination with conventional energy in Regions)

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:


 

CEPRIN

Lata 2005

Projekt, którego celem było stworzenie Centrum Promowania Innowacji Technicznych i Technologicznych w dziedzinie energetyki na terenie Dolnego Śląska.

Powstanie tego centrum było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).


 

ABS-Klaster

Lata: 2006

Projekt, którego celem było utworzenie innowacyjnego klastra dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska, który umożliwi racjonalizację gospodarki energetycznej w regionie – poprzez harmonizowanie statutowej działalności podmiotów sektora energetycznego z działalnością samorządów, organów administracji państwowej, przedsiębiorców i jednostek naukowych.