Oferty pracy

 

 

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o przesłanie  CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail : kadry@iase.wroc.pl  lub  pocztą na adres Spółki .

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Informujemy, ze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

I.    Administratorem danych osobowych (Administrator) jest: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o., 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, w zakresie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II.    Z Administratorem można kontaktować się:

1)  pod adresem korespondencyjnym Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o., 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

2)   pod adresem poczty elektronicznej iod@iase.wroc..pl

III.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1)  w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO;

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

IV.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przestanych danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

1)      uprawnione organy publiczne;

2)      podmioty dostarczające korespondencję;

3)      podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych Administratora;

4)      podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

V.    Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata.

VI.    Informujemy o przysługującym prawie do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

2)     sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;

3)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

4)     przenoszenia danych;

5)      cofnięcia zgód;

6)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7)  usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

 

Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.